آموزش گرامر

حرف تعريف معين (Definite article) زمان حال ساده    آموزش زبان
ضماير (فاعلي، مفعولي، ملکي، انعکاسي و … ) زمان حال استمراري   آموزش زبان

اسم ها (قابل شمارش، غير قابل شمارش، جمع و … )

زمان حال کامل   Present Perfect
صفات زمان حال کامل استمراری Present Perfect continuous
زمان گذشته ساده   Simple past
َAdjective Clauses

Reduced Relative Clauses

Relative  adverbs

جملات شرطي

Mixed conditional  آموزش زبان

 Past Perfect
جملات مجهول           آموزش زبان زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect continuous
نقل قول            آموزش زبان زمان‌ آينده ساده
ضمايم پرسشي       آموزش زبان زمان آینده استمراری Future continuous
Gerund/Infinitive زمان آینده کامل Future Perfect
قيدها               آموزش زبان زمان آینده کامل استمراری  Future Perfect continuous
حرف تعريف نامعين (نکره)  آینده درگذشته  Future in the Past
قیدهای ربط دهنده (Conjunctive Adverbs ) کاربرد Would Always
کاربرد Used to تمام نکته ها درمورد Of
Subjunctive مفعول مستقیم و غیر مستقیم
Inversions