آینده ساده

زمانهای مربوط به آینده

در زبان انگليسی برای بيان زمان آينده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتيب اهميت در زير می‌بينيد:

1. will + verb

2. be + going to + verb

3. Present Progressive (حال استمراری)

4. will + be + verb-ing و فرمهاي ديگر

1- will + verb

از فعل کمکی will برای نشان دادن آينده در جهت‌های زير استفاده می‌شود:

الف- پيش‌بينی: برای توصيف چيزی که می‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:

It will be rainy tomorrow.
(فردا هوا بارانی خواهد بود)

You will be sick if you eat all those sweets.
(اگر همه آن شيرينی‌ها را بخوری مريض می‌شوی)

ب- بيان تصميمی كه درست در همان لحظه گرفته شده است:

I will answer the phone.
(من تلفن را جواب می‌دهم)

I’ll see you tomorrow. bye!
(فردا می‌بينمت.خداحافظ)

2- be + going to + verb

الف- از اين ساختار برای بيان برنامه‌ها و تصميماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

We’re going to paint this room blue.
(ما می‌خواهيم اين اتاق را آبی بزنيم)

I’m going to be a doctor.
(می‌خواهم يک دکتر بشوم)

ب- همچنين از اين ساختار می‌توان برای بيان يک پيشگويی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

She’s going to have a baby. (Because she’s pregnant)
(او قرار است كه يك بچه بدنيا بياورد)

It’s going to rain. (It’s cloudy)
(می‌خواهد باران ببارد)

بعضی اوقات تفاوتی بين will و be going to برای يك پيش‌بينی وجود ندارد.

هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

نرخ تدریس خصوصی

آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی

قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی ساعتی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل

تدريس خصوصي زبان انگليسي توسط خانم native آمریکایی

قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران

Online English tutor: ESL, IELTS, TOEFL