اسمها

اسمها

اسم‌ها گسترده‌ترين اقسام کلمات را تشکيل مي‌دهند. بطور کلي در زبان انگليسي مي‌توان اسامي را در دو دسته طبقه‌بندي کرد: اسامي قابل شمارش و اسامي غير قابل شمارش:

اسامي قابل شمارش آن دسته از اسامي هستند که مي‌توانند شمرده شوند. اين بدين معني است که مي‌تواند بيش از يکي از آنها وجود داشته باشد.

اسامي غير قابل شمارش اسامي هستند که قابل شمردن نيستند (مانند water يا آب). اين اسامي تنها بصورت مفرد بکار مي‌روند و حالت جمع ندارند.

 

چند مثال

1- اسامي قابل شمارش:

قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی ساعتی

 

 

جمع مفرد
the boys the boy
some answers an answer
those cars that car

2- اسامي غير قابل شمارش:

 

 

paper, wood, coal, silk, wool, cotton بسياري از مواد و مصالح
gold, iron, silver, steel فلزات
fish, fruit, sugar, meat, cheese, bread مواد غذايي
water, oil, milk, tea, air, steam, oxygen مايعات و گازها
money, music, noise, land, hair, ice, snow چيزهاي ديگر

 

ويژگيهاي اسامي قابل شمارش و غير قابل شمارش

اسمهاي قابل شمارش:

1- مي‌توانند به دنبال an، a يا one بيايند.

2- مي‌توانند به دنبال these، few، many و those بيايند.

3- مي‌توانند به دنبال يک عدد (مثلاً two ،three و …) بيايند.

مثال:

 

غير قابل شمارش قابل شمارش
(not: … a good work.) I have a good job.
(not: … Those foods.) Those meals were delicious.
(not: … two breads.) I bought two loaves.

 

اسمهاي غير قابل شمارش:

1- نمي‌توانند با حروف تعريف نامعين (a و an) بکار روند، بلکه بايد با some مورد استفاده قرار بگيرند.

2- مي‌توانند به دنبال much و little بيايند.

3- به راحتي مي‌توانند به دنبال اصطلاحاتي از قبيل most of the، all of the، all the و half the بيايند.

مثال:

قابل شمارش غير قابل شمارش
(not: … made of trees.) It’s made of wood.
(not: … too much vehicle.) There’s too much traffic.
(not: … all the table.) I sold all the furniture.

 

 

1- مي‌تـوان بسيـاري از اسمهاي غير قابل شمارش را بـا استفـاده از بعضي کلمات و عبارات، به قابل شمارش تبديل کرد. از جمله مي‌توان به
a piece of ، a bit of ، a little bit of،‌ pieces of و bits of اشاره کرد:

  • I bought a piece of furniture at the market.
  • I want to give you two bits of advice.

2- لغت news مانند يک اسم جمع به نظر مي‌رسد، ولي در حقيقت يک اسم مفرد غير قابل شمارش است:

  • There is no important news in the newspapers.

 

جمع

بيشتر اسمها قابل شمارش هستند و مي‌توانند به صورت جمع درآيند. معمولاً براي اينکه يک اسم مفرد به صورت جمع درآيد، يک -s به انتهاي آن اضافه مي‌کنيم:

cat, cats
face, faces
boy, boys

ولي آن دسته از اسامي که به ch، x، z، s يا sh ختم مي‌شوند، -es مي‌گيرند:

bus, buses
box, boxes
brush, brushes
watch, watches

در ضمن اسمهايي کـه به يک حرف بي‌صدا و y ختم مي‌شوند، y را حذف کرده و به جاي آن ies مي‌گذاريم:

baby, babies
country, countries
fly, flies
try, tries

اسامي جمع بي‌قاعده

1- بعضي از اسمها را با تغيير حروف صدادار آنها، به حالت جمع در مي‌آوريم:

 

مفرد جمع
man men مرد(ها)
woman women زن‌(ها)
mouse mice موش(ها)
foot feet پا(ها)
tooth teeth دندان(ها)
goose geese غاز(ها)

2- بسياري از اسمهايي که به -f يا -fe ختم مي‌شوند، هنگام جمع اين -f يا -fe به -ves تبديل مي‌شود:

calf calves گوساله(ها)
half halves نيمه‌(ها)
knife knives چاقو(ها)
leaf leaves برگ(ها)
life lives جان(ها)
loaf loaves قرص(هاي) نان
shelf shelves قفسه(ها)
thief thieves دزد(ها)
wife wives همسر(ها)
wolf wolves گرگ(ها)

3- اسم بعضي از حيوانات در حالت جمع هيچ تغييري نمي‌کند:

deer    آهو(ها)
sheep گوسفند(ها)
fish ماهي(ها)

و نيز آن دسته از اسامي مليتها که به -ese يا -ss ختم مي‌شوند:

a Chinese يک چيني two Chinese دو چيني
one Swiss يک سوييسي some Swiss چند سوييسي

همچنيـن آن دسته از اسامي که بـه اعداد و مقياسها اشـاره مي‌کننـد، هنگاميکه بعد از يک عدد و … واقع مي‌شوند:

two hundred
three dozen

4- بسياري از اسمهايي که ريشه خارجي دارند (مثلاً لاتين، فرانسه يا يوناني)، گاهي حالت جمع خود را حفظ مي‌کنند:

cactus cacti/cactuses
octopus octopi/octopuses
syllabus syllabi/syllabuses
alga algae
larva larvae
nebula nebulae
index indices/indexes
analysis analyses
thesis theses
phenomenon phenomena

 

حالت ملكي

اسمها داراي يك حالت ملكي مي‌باشند كه در آن به اسمهاي مفرد (و نيز اسامي جمعي كه به s ختم نمي‌شوند) ‘s و به اسامي جمع -‘ (يک آپاستروف) اضافه مي‌شود:

  • my daughter’s room  اتاق دخترم
    my daughters’ room  اتاق دخترهايم
  • men’s clothes  لباسهاي مردانه
  • your friend’s new car  ماشين جديد دوستتان
  • the boy’s teacher  معلم آن پسر
  • the students’ hostel  خوابگاه دانشجويان

حالت ملکي را اغلب به صورت ديگري هم مي‌توان بيان کرد: (قاعده: X‘s Y= the Y of X)

my daughters’ room = the room of my daughters
the ship’s side = the side of the ship

اما بهتر است آنجا که صحبت از انسان، گروههاي انساني (مانند دولتها، کميته‌ها، هيئتها و…)، کشورها، حيوانات و… به ميان مي‌آيد از همان ساختار X‘s Y استفاده شود

نرخ تدریس خصوصی زبان انگلیسی

آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل

قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی ساعتی

تدريس خصوصي زبان انگليسي توسط خانم native آمریکایی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران

قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج

Online English tutor: ESL, IELTS, TOEFL