جملات شرطی

جملات شرطي

جملات شرطي شامل دو قسمت مي‌باشند: يکي عبارت شرطي و ديگري عبارت اصلي. عبارتي که حاوي if باشد راعبارت شرطي و عبارت ديگر را عبارت اصلي مي‌ناميم.

رويدادي که در عبارت اصلي توصيف مي‌شود بستگي به شرطي دارد که در عبارت شرطي بيان مي‌شود.

 

 we will get wet. If it rains this evening,
عبارت اصلي عبارت شرطي

عبارت شرطي مي‌تواند در انتهاي جمله نيز بيايد، ولي در اين صورت علامت ويرگول (,) حذف مي‌شود:

 if you press this button. The door opens
عبارت شرطي عبارت اصلي

به طور کلي سه نوع جمله شرطي وجود دارد:

جملات شرطي نوع اول

از جملات شرطي نوع اول براي بيان يک شرط (يا موقعيت) ممکن و يک نتيجه محتمل در آينده استفاده مي‌شود.

if حال ساده will/won’t مصدر بدون to
if I work hard, I will pass my exams.
 • If I find your watch, I will tell you. (.اگر ساعت شما را پيدا کنم به شما خواهم گفت)
 • If we leave now, we‘ll catch the 10.30 train.
  (اگر حالا حرکت کنيم به قطار ساعت 10:30 مي‌رسيم)
 • If I see him, I‘ll tell him the news. (.اگر او را ببينم خبرها را به او خواهم گفت)
 • You‘ll get wet if you don’t take an umbrella. (.اگر چتر نبري خيس خواهي شد)

 

علاوه بر will مي‌توان از should ،must ،can ،might ،may و غيره نيز استفاده کرد که در اين صورت معني آن کمي فرق خواهد کرد:

 • If you pull the cat’s tail, it may scratch you.
  (اگر دم گربه را بکشي ممکن است تو را چنگ بزند )
 • You should eat less rice if you want to lose weight.
  (اگر مي‌خواهي وزن کم کني بايد کمتر برنج بخوري)

 

جملات شرطي نوع دوم

از جملات شرطي نوع دوم براي بيان يک شرط يا موقعيت غير واقعي يا غير ممکن و نتيجه محتمل آن در زمان حال يا آينده بکار مي‌رود. در واقع در اين نوع جملات حال يا آينده‌اي متفاوت را تصور مي‌کنيم.

if گذشته ساده would (‘d)
would not (wouldn’t)
مصدر بدون to
if I had more money, I would (‘d) buy a new car.
if you lived in England, you would (‘d) soon learn English.

چند مثال ديگر:

 • If he needed any money, I‘d lend it to him. (But he doesn’t need it)
  (اگر به پول احتياج داشت به او قرض مي‌دادم)
 • If I had more time, I‘d help you. (اگر وقت بيشتري داشتم به شما کمک مي‌کردم)
 • If I were* a rich man, I‘d buy an expensive car.
  (اگر ثروتمند بودم يک ماشين گرانقيمت مي‌خريدم)
 • I wouldn’t accept the job (even) if they offered it to me.
  (اگر آن کار را به من پيشنهاد مي‌کردند هم قبول نمي‌کردم)

 

* در اين نوع جملات، اغلب بجاي was از were استفاده مي‌شود:

 • If I were living in Tehran, we could meet more often.

 

جملات شرطي نوع سوم

از اين نوع جملات شرطي براي تصور گذشته‌اي غير ممکن استفاده مي‌شود. در واقع در اين نوع جملات، گوينده آرزوي يک گذشته متفاوت را دارد. (ولي به هر حال گذشته‌ها گذشته!)

if + گذشته کامل + would have + قسمت سوم فعل (p.p.) + ….
 • If I‘d seen you, I would have said hello.
  (اگر تو را ديده بودم، سلام مي‌دادم)
 • If he had driven more carefully, he wouldn’t have been injured.
  (اگر با دقت بيشتري رانندگي کرده بود، مجروح نمي‌شد)
 • If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.
  (اگر مي‌دانستم شما در بيمارستان بستري بوديد مي‌آمدم و شما را ملاقات مي‌کردم)
 • I would have gone to see him if I had known that he was ill.
  (اگر مي‌دانستم بيمار بود مي‌رفتم و به او سر مي‌زدم)

 

1- در اين نوع جملات مي‌توان بجاي would از could يا  might هم استفاده کرد:

 • If the weather hadn’t been so bad, we could/might have gone out.

2- از would فقط مي‌توان در عبارت اصلي استفاده کرد و در عبارت شرطي نبايد آن را به کار برد:

 • If I had seen you, I would have said hello. (not : ‘If I would have seen you‘)

 

Online English tutor: ESL, IELTS, TOEFL