حال ساده

زمان حال ساده
ساختار

جمع
go,
play,
don’t work
we
you
they
مفرد
go, play,
don’t work
I, you
goes, plays, doesn’t work
he, she, it

کاربرد

زمان حال ساده يکي از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسي مي‌باشد که براي مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1- براي بيان عملي که هميشه تکرار مي‌شود، مانند يک عادت يا رسم:

I go to school by bus.

We get up at 7 AM.

‘Does he smoke?’ ‘No, he doesn’t.’
2- براي بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

The earth orbits the sun.

I come from Iran.

Some animals migrate in winter. (بعضي از حيوانات در زمستان مهاجرت مي‌کنند.)

3- براي بيان حقيقتي که براي مدتي (طولاني) دوام داشته باشد:

I work in a shop.

She lives in a small cottage.
زمان حال ساده اغلب با قيدهاي تکرار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مهمترين قيدهاي تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:
never rarely sometimes often usually always
0%…………………………… 50% ……………………………100%

I usually play football with my friends.

I never go shopping.

sometimes she plays piano for us.
نکاتي در مورد هجي (verb + s)

1- افعالي که به x, ch, sh, ss و o ختم مي‌شوند، به جاي es ، s مي‌گيرند:

kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالي که به y ختم مي‌شوند و قبل از آن حرف بي‌صدايي بيايد، y به ies تبديل مي‌شود:

try, tries hurry, hurries fly, flies

ولي آن دسته از افعالي که به y ختم مي‌شوند و قبل از آن يک حرف صدادار وجود دارد، تنها يک s مي‌گيرند:

plays, buys, enjoys

Online English tutor: ESL, IELTS, TOEFL