حرف تعريف معين (Definite article)

حرف تعريف معين شامل the مي‌باشد که همواره پيش از اسامي مفرد و جمع، يا پيش از اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش به يک صورت بکار مي‌رود. در جدول زير به تفاوت بين the و a دقت کنيد:

غير قابل شمارش

قابل شمارش جمع

قابل شمارش مفرد

the water

the cats

the cat

معين

water

cats

a cat

نامعين
موارد کاربرد حرف تعريف معين (the)

1- وقتي که قبلاً به چيزي اشاره کرده باشيم:

We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!
(پرنده عجيبي در باغ وحش ديديم. آن پرنده آبي بود!)

2- وقتي كه هم گوينده و هم شنونده مي‌دانند که درباره چه صحبت مي‌شود، حتي اگر قبلاً به آن اشاره‌اي نشده باشد:

‘Where’s the dog? ‘It’s in the garden.’
(سگ (يا سگه) کجاست؟ در باغچه است.)

3- وقتي که به چيزهايي اشاره مي‌کنيم که مي‌دانيم تنها يکي از آن وجود دارد:

the sun, the earth, the moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole

4- قبل از اسمي که به واسطه کلماتي که بعد از آن مي‌آيند شناخته مي‌شود:

The hotel where I stayed was excellent.
(هتلي که در آن اقامت داشتم عالي بود.)
The man sitting over there is my husband.
(مردي که آنجا نشسته است شوهر من است.)
The car that I bought last week has broken down.
(ماشيني که هفته قبل خريدم خراب شده است.)
5- قبل از صفات عالي، اعداد ترتيبي، only و same:

the highest mountain, the first time, the last chapter, the same colour,
the only child

6- همراه با صفات براي اشاره به يک گروه يا طبقه از مردم:

the young (جوانان) the old (پيران) the poor (فقرا) the unemployed (بيکاران)
the English (انگليسيها) the Japanese (ژاپنيها)
تنها برخي از اسامي ملتها داراي يک صفت مانند English و Spanish هستند. براي بقيه ملتها از يک اسم که به -s ختم مي‌شود، استفاده مي‌کنيم، مانند the Indians و the Iranians.

7- به همراه برخي از اسامي جغرافيايي مانند رشته کوهها، مجمع‌الجزايرها، درياها، اوقيانوسها، رودخانه‌ها و …:
the Andes

رشته کوههاي آند

the Indian Ocean اوقيانوس هند
the Persian Gulf خليج فارس
the Canary Islands جزاير قناري
the Red Sea
درياي سرخ

the Suez Canal کانال سوئز
the (River) Thames رودخانه تامز
the Sahara (Desert) صحراي آفريقا

حذف حرف تعريف معين (the)حرف تعريف معين the

در موارد زير حرف تعريف the مورد استفاده قرار نمي‌گيرد:

1- به همراه اسم افراد:

Ann, James, Brian Jackson

ولي آنجا که اسامي افراد بصورت جمع مي‌آيد از the استفاده مي‌کنيم:

the Johnson’s خانواده جانسون, the Smiths خانواده اسميت

2- قبل از اسم مکانها، البته به جز مواردي که در بالا به آنها اشاره شد. به عنوان مثال:
Asia, Africa, Europe, North America

قاره‌ها

Brazil, Japan, Pakistan

کشورها

Sicily, Bermuda, Kish

جزيره‌ها
(و نه مجمع‌الجزايرها)
London, Tehran, Cairo

شهرها

Everest, Alborz, Kilimanjaro

کوهها
(و نه رشته‌کوهها)
تنها در مورد اسم کشورهايي که مفرد باشند the حذف مي‌شود. پيش از اسم کشورهايي که حالت جمع دارند از the استفاده مي‌کنيم:
the United States, the Netherlands, the United Arab Emirates

همچنين اگر بخواهيم در اسامي کشورها از کلماتي از قبيل Republic، Kingdom و غيره استفاده کنيم باز هم بايد the را بکار ببريم:

the Czech Republic, the United Kingdom

3- به همراه اسم زبانها:

Farsi, English, French, Arabic

4- به همراه اسم وعده‌هاي غذايي مانند صبحانه و …:

breakfast, dinner, lunch

5- در مورد جاهايي مانند bed، sea، work، prison، court، hospital، church، school و … اگر منظور ما کلي باشد، در اينصورت از the استفاده نمي‌شود:

I go to school by bus.
من با اتوبوس به مدرسه مي‌روم. («مدرسه» به طور کلي و نه يک مدرسه خاص)

Online English tutor: ESL, IELTS, TOEFL